فرزکاری رباتیک

سیستم فرزکاری رباتیک توانایی 8 محور کنترل هم زمان را دارا می باشد و شما خواهید توانست اجرای فرآیندهای مدنظرتان را قبل از خرید دستگاه ربات، مشاهده و بررسی نمایید.